Spiralista

Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice použitých pojmů

1.1 „Aplikace":

Mobilní aplikace Provozovatele (viz bod 1.6 VOP) s názvem „Spiralista", dostupná pro mobilní zařízení využívající operační systémy iOS (ve verzi 12 a vyšší) a Android (ve verzi 6 a vyšší).Hlavním cílem Aplikace je umožnit Uživateli (viz bod 1.13 VOP) přístup k fyzioterapeutickým cvičebním metodám Spirální stabilizace, které jsou určeny zejména k léčbě a prevenci bolestí zad, skoliózy, výhřezu disku, potíží po operacích apod. Aplikace umožňuje zejména:

 

Pro účely těchto VOP se Aplikací rozumí i její jednotlivé části.

1.2 „E-shop": 

Internetový obchod Provozovatele (viz bod 1.8 VOP) dostupný v Aplikaci, prostřednictvím kterého lze zakoupit Zboží (viz bod 1.15 VOP).

1.3 „Kupní cena": 

Cena, za kterou lze zakoupit Zboží (viz bod 1.15 VOP) v rámci Rozhraní (viz bod 1.10 VOP) E-shopu a/nebo Webové stránky (viz bod 1.14 VOP). Není-li v těchto VOP uvedeno výslovně jinak, rozumí se Kupní cenou i náklady spojené s balením a/nebo dodáním Zboží do místa určení.

1.4 „Kupní smlouva": 

Samostatná smlouva uzavřená mezi Provozovatelem (viz bod 1.8 VOP) a Uživatelem (viz bod 1.11 VOP), jejímž předmětem je závazek Provozovatele odevzdat Uživateli Zboží (viz bod 1.15 VOP) a umožnit mu nabytí vlastnického práva ke Zboží, a závazek Uživatele Zboží převzít a zaplatit Provozovateli Kupní cenu.

1.5 „Občanský zákoník":

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.6 „Objednávka": 

Projev vůle Uživatele (viz bod 1.11 VOP), kterým vyjadřuje svůj závazný zájem o koupi Zboží (viz bod 1.15 VOP) z Rozhraní (viz bod 1.10 VOP) E-shopu a/nebo Webové stránky (viz bod 1.14 VOP), za podmínek stanovených v těchto VOP (viz bod 1.13 VOP).

1.7 „Platební metoda": 

Způsob úhrady Kupní ceny při nákupu Zboží (viz bod 1.15 VOP) v E-shopu a/nebo v rámci Webové stránky (viz bod 1.14 VOP), v závislosti na používaném operačním systému mobilního zařízení Uživatele (viz bod 1.11 VOP) a/nebo země nebo oblasti, ve které se Uživatel nachází, např.:

 

1.8 „Provozovatel": 

Společnost SPS pomůcky s.r.o., IČ: 09046321, se sídlem Podveská 1213/22, Komín, 624 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 116654, e-mail: info@smiskova.com. Provozovatel je současně prodávajícím Zboží (viz bod 1.14 VOP) při nákupu přes Rozhraní (viz bod 1.10 VOP) E-shopu a/nebo Webové stránky (viz bod 1.14 VOP). 

1.9 „Předplatné":

Odměna Provozovatele za zpřístupnění Aplikace, kterou hradí Uživatel (viz bod 1.11 VOP). Výše Předplatného je uvedena v Rozhraní (viz bod 1.10 VOP) a je odvislá od toho, na jakou dobu je Aplikace Uživateli zpřístupněna (např. měsíční nebo roční Předplatné). 

1.10 „Rozhraní":

Uživatelské rozhraní Aplikace a/nebo Webové stránky (viz bod 1.14 VOP) Provozovatele, prostřednictvím kterého může Uživatel (viz bod 1.11 VOP) přistupovat k obsahu E-shopu a/nebo Webové stránky za podmínek uvedených v těchto VOP (viz bod 1.13 VOP).

1.11 „Uživatel":

Uživatelem je jakákoliv fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti a/nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem a/nebo s ním jinak jedná.

1.12 „Uživatelský účet": 

Neveřejné uživatelské rozhraní dostupné v E-shopu Provozovatele, prostřednictvím kterého může Uživatel spravovat svůj osobní profil a přistupovat se svými osobními údaji do objednávky Zboží v E-shopu.

1.13 „VOP":

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (v platném znění).

1.14 „Webová stránka":

Internetová stránka Provozovatele dostupná z https://shop.spiralista.com, prostřednictvím které může Uživatel přistupovat do Rozhraní a nakupovat Zboží (viz bod 1.15 VOP).

1.15 „Zboží": 

Různé druhy a/nebo typy cvičebních pomůcek, které jsou dostupné v E-shopu a které lze od Provozovatele zakoupit.

II. Základní ustanovení

2.1 Tyto VOP upravují vztahy mezi Provozovatelem, v pozici prodávajícího, a Uživatelem, v pozici kupujícího, v oblasti prodeje Zboží, dostupného v Rozhraní E-shopu a/nebo Webové stránky.

2.2 Uzavřením Kupní smlouvy Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

2.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Pro případ rozporů mezi českou a anglickou verzí má přednost česká jazyková mutace.

2.5 Znění VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Provozovatel se zavazuje informovat Uživatele o plánované změně a/nebo doplnění VOP elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Uživatele, nejméně 14 dnů před účinností nového znění VOP. Kromě toho Provozovatel zobrazí Uživateli informace o plánované změně a/nebo doplnění VOP i prostřednictvím Rozhraní. Uživatel je v takovém případě oprávněn do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně a/nebo doplnění VOP elektronickou formou zaslat Provozovateli svůj nesouhlas s takto změněnými a/nebo doplněnými VOP; Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem se tak bude i nadále řídit původním zněním VOP.

2.6 Neobdrží-li Provozovatel oznámení Uživatele dle bodu 2.5 VOP ve stanovené lhůtě, dnem účinnosti změněného a/nebo doplněného znění VOP se Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí takto změněným a/nebo doplněným zněním VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2.7 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito VOP ani Kupní smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

III. Doba dostupnosti E-shopu a/nebo Webové stránky

3.1 Objednávky prostřednictvím E-shopu a/nebo Webové stránky lze činit nepřetržitě (za předpokladu, že je dostupné Rozhraní E-shopu a/nebo Webové stránky, zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení třetích osob).

IV. Kupní smlouva

4.1 Rozhraní obsahuje seznam Zboží nabízeného Provozovatelem k prodeji, a to včetně uvedení Kupních cen nabízeného Zboží. Nabídka prodeje Zboží a Kupní ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje Zboží umístěné v Rozhraní jsou nezávazné a Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto Zboží; nejedná se tedy o návrh na uzavření smlouvy (nabídku) ve smyslu ust. § 1731 Občanského zákoníku.

4.2 Objednávat Zboží z Rozhraní lze prostřednictvím objednávkového formuláře E-shopu dostupného v Aplikaci Provozovatele a/nebo prostřednictvím Webové stránky Provozovatele.

4.3 Pro objednání Zboží prostřednictvím E-shopu a/nebo Webové stránky vyplní Uživatel objednávkový formulář v Rozhraní. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

4.4 Před zasláním Objednávky je Uživateli umožněno zkontrolovat a/nebo měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Uživatele zjišťovat a/nebo opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Uživatel Provozovateli kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku". Údaje uvedené v Objednávce jsou Provozovatelem považovány za správné. Provozovatel neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Uživateli potvrdí elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

4.5 Provozovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (množství Zboží, výše Kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například e-mailem a/nebo telefonicky).

4.6 Kupní smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), která je Uživateli zaslána Provozovatelem elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

4.7 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Provozovateli.

4.8 Kupní smlouva se sjednává na dobu určitou; platnost a účinnost Kupní smlouvy zaniká splněním jejího účelu, jímž je vydání předmětu Kupní smlouvy po splnění podmínek Kupní smlouvy a zaplacení Kupní ceny.

4.9 Kupní smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody Provozovatele a Uživatele.

4.10 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy s Provozovatelem. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy dle VOP (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

V. Kupní cena a platební podmínky

5.1 Všechny Kupní ceny uvedené v Rozhraní jsou smluvní a jsou uvedeny s DPH.

5.2 Kupní cenu dle Kupní smlouvy lze Provozovateli uhradit prostřednictvím Platební metody určené Uživatelem.

5.3 Případné slevy z Kupní ceny Zboží poskytnuté Provozovatelem Uživateli nelze vzájemně kombinovat.

5.4 Provozovatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Uživatel obdrží daňový doklad – fakturu po uhrazení Kupní ceny v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce. Uživatel souhlasí s vystavením a zasíláním elektronických daňových dokladů – faktur dle tohoto bodu 5.4 VOP. 

5.5 Vlastnické právo ke Zboží nabývá Uživatel dnem převzetí Zboží od Provozovatele.

VI. Zboží upravené podle přání Uživatele

6.1 Jedná-li se o speciální Zboží na dodávku upravené podle přání Uživatele, nebo o Zboží, které není v rozhodné době na skladě Provozovatele, Provozovatel Uživateli potvrdí e-mailem Kupní cenu Zboží a termín jeho dodání.

6.2 Provozovatel je povinen předem Uživatele seznámit se skutečností, že jde o speciální Zboží na dodávku upravené dle přání Uživatele. K uzavření Kupní smlouvy, jejímž předmětem plnění je takovéto Zboží, dojde teprve v okamžiku dodatečného souhlasu Uživatele s takovýmto plněním.

VII. Dodací podmínky

7.1 Zboží bude Uživateli dodáno zasláním Zboží přepravní službou na místo určené Uživatelem v Objednávce.

7.2 Neurčí-li Uživatel způsob doručení Zboží, určuje jej Provozovatel, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Uživatele, nese Uživatel riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

7.3 Je-li Provozovatel podle Kupní smlouvy povinen dodat Zboží na místo určené Uživatelem v Objednávce, je Uživatel povinen převzít Zboží při dodání. Nepřevezme-li Uživatel Zboží při dodání, je Provozovatel oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 200,- Kč nebo je Provozovatel oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.

7.4 V případě, že je z důvodů na straně Uživatele nutno Zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Uživatel povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

7.5 Při převzetí Zboží od přepravce je Uživatel povinen zkontrolovat neporušenost obalů Zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Uživatel zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu Uživatel stvrzuje, že obal zásilky obsahující Zboží byl neporušen. Zjistí-li Uživatel porušení obalů Zboží až po převzetí Zboží, vyplní Uživatel „Zápis o poškození zásilky" a tento neprodleně (nejpozději však do 24 hodin od okamžiku převzetí Zboží) zašle Provozovateli na e-mailovou adresu dle bodu 1.8 VOP.

VIII. Odstoupení od Kupní smlouvy

8.1 Uživatel může od Kupní smlouvy odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany a/nebo stanoví-li tak zákon.

8.2 Uživatel bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku Zboží upraveného podle přání Uživatele (viz čl. VI. VOP); jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení a/nebo zastarání; jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů; od Kupní smlouvy na dodávku audio a/nebo video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Uživatel jejich originální obal; 

8.3 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 8.2 VOP či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Uživatelem odesláno do 14 dnů ode dne převzetí Zboží. Uživatel nese náklady spojené s vrácením Zboží Poskytovateli. Ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení Zboží.

8.4 Uživatel v případě využití práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Provozovateli vydat vše, co na základě Kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo Zboží zničeno; narušena jeho sterilita, jedná-li se o takové Zboží; nebo bylo Zboží spotřebováno), musí Uživatel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. V případě odstoupení od Kupní smlouvy se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Provozovateli vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy. Provozovatel nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Provozovatele.

8.5 Ve lhůtě 14 dnů ode dne vrácení Zboží Uživatelem dle bodu 8.4 VOP je Provozovatel oprávněn provést přezkoumání vráceného Zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené Zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

8.6 V případě odstoupení od Kupní smlouvy vrátí Provozovatel Uživateli plnění poskytnuté Uživatelem bez zbytečného odkladu od přezkoumání Zboží dle bodu 8.5 VOP, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od Kupní smlouvy Uživatelem, a to prostřednictvím Platební metody určené Uživatelem. 

8.7 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud Zboží vrácené Uživatelem bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno v důsledku nakládání se Zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, vzniká Provozovateli vůči Uživateli nárok na snížení hodnoty Zboží. Nárok na snížení hodnoty Zboží je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku Uživatele na vrácení Kupní ceny.

8.8 Do doby převzetí Zboží Uživatelem jsou obě smluvní strany oprávněny kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí Provozovatel Uživateli bez zbytečného odkladu Kupní cenu prostřednictvím Platební metody určené Uživatelem.

8.9 Je-li společně se Zbožím poskytnut Uživateli dárek, je darovací smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Uživatel je povinen spolu se Zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dárek. V případě, že Uživatel Provozovateli spolu se Zbožím poskytnutý dárek řádně nevrátí, je Provozovatel oprávněn jednostranně započíst hodnotu dárku proti nároku Uživatele na vrácení Kupní ceny.

8.10 Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Uživatel použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení; není to však povinností.

Vzorový formulář pro odstoupení (nutno vyplnit přísl. části textu):

Oznámení o odstoupení od Kupní smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od Kupní smlouvy ze dne ... vztahující se ke Zboží ...

 

8.11 Odstoupení od Kupní smlouvy může Uživatel předat v písemné formě osobně nebo zaslat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu Provozovatele nebo na e-mailovou adresu Provozovatele (viz bod 1.8 VOP) (dle volby Uživatele).

8.12 Uživatel má rovněž právo obrátit se se svou stížností (bude-li Uživatel mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Provozovatele) na kontrolní orgán (platí pro ČR): 

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

http://www.coi.cz/

a to do 1 roku ode dne prvotního uplatnění nároku u Provozovatele. V tomto směru Provozovatel odkazuje Uživatele na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

IX. Záruční podmínky

9.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Provozovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Provozovatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 2158 a násl. Občanského zákoníku).

9.2 Provozovatel odpovídá Uživateli za to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Provozovatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Provozovatel pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

9.3 V případě, že Zboží při převzetí Uživatelem není ve shodě s Kupní smlouvou, má Uživatel právo na to, aby Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Uživatele buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z Kupní ceny nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Uživatel před převzetím Zboží o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

9.4 Nejde-li o Zboží, které se rychle kazí nebo o Zboží použité, odpovídá Provozovatel za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí Zboží v záruční době (záruka).

9.5 Práva Uživatele vyplývající z odpovědnosti Provozovatele za vady, včetně záruční odpovědnosti Provozovatele, uplatňuje Uživatel u Provozovatele (viz bod 1.8 VOP). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované Zboží.

X. Záruka za jakost

10.1 Zárukou za jakost se Provozovatel zavazuje, že Zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti.

10.2 Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí Zboží Uživatelem. Zboží je dodáváno se zárukou 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Je-li na Zboží, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy jiná lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím nejdelší lhůty. Ujednají-li si strany jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost ujednání stran.

10.3 Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží v záruční době neběží nová záruční doba.

10.4 Provozovatel poskytuje záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha Zboží, postačuje namísto záručního listu vydat Uživateli doklad o zakoupení Zboží obsahující údaje, které musí obsahovat záruční list.

10.5 Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, Provozovatel určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.

10.6 Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady; nevztahuje se na vady Zboží způsobené běžným opotřebením (nebo jeho dílů); nesprávným nebo nepřiměřeným použitím Zboží nebo nesprávnou manipulací a/nebo skladováním. Kratší životnost Zboží v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.

10.7 Záruku zejména nelze uplatnit v následujících případech:

 

Bylo-li Zboží prodáváno za nižší Kupní cenu, nelze uplatnit záruku na vadu, pro kterou byla nižší Kupní cena ujednána.

10.8 Uživatel nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží na Uživatele vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Provozovatel.

XI. Reklamace

11.1 Reklamace je možné uplatňovat na adrese sídla Provozovatele (viz bod 1.8 VOP). Reklamované Zboží je možné doručit balíkem pošty nebo kurýrní službou. Je vhodné Zboží zasílat v originálním obalu a/nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože Provozovatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím Zboží. Reklamované Zboží nepojišťujte.

11.2 Pro vyřizování reklamace Uživatel přiloží k reklamovanému Zboží tyto náležitosti:

 

11.3 Dopravu reklamovaného Zboží hradí Uživatel. V případě, že by reklamace nebyla uznána, platí Uživatel i náklady na dopravu zpět k němu.

11.4 V případě, že bude reklamace uznána jako oprávněná, Provozovatel zašle Uživateli opravené nebo vyměněné Zboží zpět na náklady Provozovatele spolu s náhradou účelně vynaložených nákladů při uplatňování práva. Provozovatel nepřebírá žádné nevyžádané zásilky na dobírku nebo na náklady Provozovatele.

11.5 Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Provozovatel s Uživatelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Uživateli přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Kupní smlouvy.

11.6 Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části Zboží; jiných podkladů apod.). Provozovatel je povinen si vyžádat doplnění podkladů od Uživatele v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů Uživatelem.

11.7 Není-li reklamace uznána jako oprávněná, Provozovatel informuje Uživatele o možnosti provedení placené opravy dle aktuálního platného ceníku. Současně Uživatele informuje zejména o ceně opravy, rozsahu opravy a době potřebné k jejímu provedení. Placenou opravu Zboží je Provozovatel oprávněn provést pouze na základě předchozího výslovného souhlasu Uživatele.

XII. Reklamace přepravních služeb

12.1 Vznikne-li škoda při přepravě Zboží, odpovídá za vzniklou škodu přepravce. Provozovatel doporučuje, aby si proto Uživatel hned při předání před přepravcem zkontroloval, zda není zásilka viditelně poškozena (pomačkaný; roztržený; rozmočený obal apod.) a pokud zjistí vady, ihned sepsal s přepravcem protokol o poškození zásilky a zásilku nepřevzal (případně ihned kontaktoval Provozovatele na jeho e-mailovou adresu dle bodu 1.8 VOP). Provozovatel dále doporučuje, aby se Uživatel nenechal přepravcem přesvědčovat, že zásilka nebyla dobře zajištěná.

XIII. Ochrana osobních údajů

13.1 Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje poskytnuté Uživatelem v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobná pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů Uživatele jsou uvedena v části „ Můj pokrok > Nastavení > Ochrana osobních údajů".

XIV. Závěrečná ustanovení

14.1 Tyto VOP jsou platné od 01.09.2020.

14.2 Pokud právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto ustanovením nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů týkajících se ochrany práv spotřebitelů platných v jiných zemích než ČR. 

14.3 Provozovatel je oprávněn k prodeji Zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

14.4 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení. 

14.5 Kupní smlouva, vč. VOP, je archivována u Provozovatele v elektronické podobě a není přístupná. Provozovatel vydá jedno vyhotovení Kupní smlouvy Uživateli formou potvrzení Objednávky Uživatele elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu.

14.6 Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.