Spiralista

Ochrana osobních údajů

podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; „GDPR"), zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (tzv. adaptační zákon), a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách v informační společnosti

 1. Správce osobních údajů/Provozovatel (viz bod 1.6 VOP): Spiralista s.r.o., IČ: 05376025, se sídlem Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 94996, e-mail: info@spiralista.com.
 2. Kategorie zpracovávaných údajů:
  • identifikační a kontaktní údaje vztahující se k Uživatelům (viz bod 1.13 VOP) Aplikace (viz bod 1.1 VOP):
   1. jméno, příjmení;
   2. telefonní číslo, e-mailová adresa;
   3. platební údaje;
   4. fotografie;
   5. pohlaví;
   6. věk;
   7. váha;
   8. výška;
   9. údaje vztahující se k části těla a/nebo zdravotní oblasti, na kterou se chce Uživatel při užívání Aplikace zaměřovat;
   10. údaje vyplývající ze Smlouvy (viz bod 1.12 VOP).
 3. Právní základ zpracování a účely zpracování:
  • uzavření a plnění Smlouvy, jejíž jsme smluvní stranou;
  • splnění právní povinnosti, která se na nás vztahuje;
  • naše převážně oprávněné zájmy, kdy tyto jsou odůvodněny především:
   1. zájmem o navázání smluvní spolupráce;
   2. předsmluvní komunikací a příp. nároky vyplývajícími z předsmluvní odpovědnosti;
   3. zájmem o budoucí obnovení jednání o navázání smluvní spolupráce;
   4. pro účely naší daňové evidence a kontroly;
   5. opatřeními pro další rozvoj našich služeb;
   6. optimalizací postupů pro analýzu našich potřeb;
   7. uplatňování právních nároků a obhajoba v případě právních sporů;
   8. ověřování bezpečnosti;
   9. komunikace mezi účastníky smluvního vztahu;
  • pokud zákon vyžaduje souhlas Uživatele se zpracováním, o tento jej vždy předem požádáme.
 4. Komu mohou být údaje poskytnuty:
  • poskytovatelům služeb IT a/nebo informačních systémů;
  • poskytovatelům externích účetních služeb;
  • poskytovatelům právních služeb;
  • osobám, které pro nás na základě pověření zajišťují plnění našich smluvních či zákonných povinností a výkon práv založených Smlouvou nebo zákonem nebo se kterými jinak spolupracujeme při plnění předmětu Smlouvy nebo při realizaci předmětu svého podnikání (tj. daňoví poradci, auditoři apod.);
  • orgánům státní správy, soudům či orgánům činným v trestním řízení.
  Osobní údaje nepředáváme do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím.
 5. Doba zpracování osobních údajů: Osobní údaje zpracováváme po dobu nutnou pro splnění účelu, za kterým byly osobní údaje shromážděny.
 6. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí: Osobní údaje můžou pocházet přímo od subjektu údajů, jehož osobní údaje zpracováváme (tj. Uživatele), dále z veřejných rejstříků a/nebo z jiných zdrojů (např. webových stránek).
 7. Způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Neprovádíme systematické a/nebo rozsáhlé zpracovávání osobních údajů. Rovněž neprovádíme automatizované individuální rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování, ve smyslu čl. 22 GDPR.
 8. Práva uživatele na ochranu osobních údajů:
  • právo na informace a přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR);
  • právo na opravu, příp. doplnění osobních údajů (čl. 16 GDPR);
  • právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR);
  • právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci údajů (čl. 20 GDPR);
  • právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR);
  • právo vznést námitku proti zpracování (čl. 21 GDPR);
  • právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů (https://www.uoou.cz/) – platí pro ČR;
  • právo nebýt předmětem automatizovaného individuálního rozhodování s právními či obdobnými účinky, vč. profilování (čl. 22 GDPR);
  • pokud nám Uživatel udělil svůj souhlas, může jej kdykoliv odvolat písemně na naší adrese nebo e-mailem na info@spiralista.com (a to zcela nebo částečně) - tím není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 9. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů: Je-li zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Uživatele, jejich poskytnutí je zcela dobrovolné; pokud nám tedy své osobní údaje Uživatel neposkytne, neutrpí žádnou právní újmu, nebude však moci využívat našich služeb. Jinak je zpracování osobních údajů možné pouze na základě zákonného a/nebo smluvního požadavku (např. pokud je osobní údaje nutné uvést do Smlouvy).

Má-li Uživatel jakékoliv dotazy související se zpracováváním osobních údajů či šetřeným bezpečnostním incidentem, může se obrátit na správce e-mailem (viz kontaktní údaje v bodu 1. výše).