Spiralista

Všeobecné obchodní podmínky

I. Definice použitých pojmů

1.1 "Aplikace":
Mobilní aplikace Provozovatele (viz bod 1.6 VOP) s názvem „Spiralista", dostupná pro mobilní zařízení využívající operační systémy iOS (ve verzi 12 a vyšší) a Android (ve verzi 8 a vyšší). Hlavním cílem Aplikace je umožnit Uživateli (viz bod 1.13 VOP) přístup k fyzioterapeutickým cvičebním metodám Spirální stabilizace, které jsou určeny zejména k léčbě a prevenci bolestí zad, skoliózy, výhřezu disku, potíží po operacích apod. Aplikace umožňuje zejména:

Pro účely těchto VOP se Aplikací rozumí i její jednotlivé části.

1.2 "E-shop":
Internetový obchod Provozovatele (viz bod 1.6 VOP) dostupný v Rozhraní (viz bod 1.11 VOP), prostřednictvím kterého lze zakoupit Zboží (viz bod 1.16 VOP).

1.3 "Licence":
Nevýhradní oprávnění k užití Aplikace za podmínek stanovených v těchto VOP (viz bod 1.15 VOP).

1.4 "Občanský zákoník":
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1.5 "Platební metoda":
Způsob úhrady Předplatného (viz bod 1.7 VOP), v závislosti na používaném operačním systému mobilního zařízení Uživatele (viz bod 1.13 VOP), prostřednictvím platební karty uložené v nastavení příslušného elektronického tržiště, a to:

1.6 "Provozovatel":
Společnost Spiralista s.r.o., IČ: 05376025, se sídlem Karlova 933/7, Maloměřice, 614 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 94996, e-mail: info@spiralista.com, tel: +420 606 602 502.

1.7 "Předplatné":
Odměna Provozovatele za zpřístupnění Aplikace, kterou hradí Uživatel (viz bod 1.13 VOP). Výše Předplatného je uvedena v Rozhraní (viz bod 1.11 VOP) a je odvislá od toho, na jakou dobu je Aplikace Uživateli zpřístupněna (např. měsíční nebo roční Předplatné).

1.8 "Přihlašovací údaje":
Unikátní kombinace e-mailové adresy Uživatele (viz bod 1.13 VOP) a hesla zvoleného Uživatelem, které Uživatel uloží do databáze Provozovatele při zřizování Uživatelského účtu (viz bod 1.14 VOP) Uživatele.

1.9 "Registrace":
Okamžik zápisu Uživatele (viz bod 1.15 VOP) do databáze Provozovatele, kterým (po odkliknutí aktivačního odkazu zaslaného na e-mailovou adresu Uživatele) vzniká Uživatelský účet (viz bod 1.14 VOP) Uživatele.

1.10 "Registrační formulář":
Elektronický dokument, do kterého Uživatel (viz bod 1.13 VOP) prostřednictvím Rozhraní (viz bod 1.11 VOP) vyplňuje a ukládá své identifikační a kontaktní údaje za účelem Registrace v Aplikaci Provozovatele.

1.11 "Rozhraní":
Uživatelské mobilní rozhraní Aplikace Provozovatele, prostřednictvím kterého může Uživatel (viz bod 1.13 VOP) přistupovat k obsahu Aplikace za podmínek uvedených v těchto VOP (viz bod 1.15 VOP).

1.12 "Smlouva":
Samostatná smlouva uzavřená mezi Provozovatelem a Uživatelem (viz bod 1.13 VOP), jejímž předmětem je závazek Provozovatele zpřístupnit Uživateli Aplikaci za podmínek uvedených v těchto VOP (viz bod 1.15 VOP), a závazek Uživatele zaplatit za zpřístupnění Aplikace Předplatné.

1.13 "Uživatel":
Uživatelem je jakákoliv fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti a/nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem a/nebo s ním jinak jedná.

1.14 "Uživatelský účet":
Neveřejné uživatelské rozhraní dostupné v Aplikaci Provozovatele, prostřednictvím kterého může Uživatel spravovat svůj osobní profil a (po uhrazení příslušného Předplatného) přistupovat k obsahu Aplikace.

1.15 "VOP":
Tyto Všeobecné obchodní podmínky (v platném znění).

1.16 "Zboží":
Různé druhy a/nebo typy cvičebních pomůcek, které jsou dostupné v E-shopu a které lze od Provozovatele zakoupit.

II. Základní ustanovení

2.1 Tyto VOP upravují vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem při zpřístupňování Aplikace Provozovatele a další související vztahy.

2.2 Registrací Uživatelského účtu, jak je definováno v bodu 3.2 VOP, Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.

2.3 Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat ve Smlouvě. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními VOP.

2.4 Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém a anglickém jazyce. Pro případ rozporů mezi českou a anglickou verzí má přednost česká jazyková mutace.

2.5 Znění VOP může Provozovatel měnit či doplňovat. Provozovatel se zavazuje informovat Uživatele o plánované změně a/nebo doplnění VOP elektronickou formou, a to na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu Uživatele, nejméně 14 dnů před účinností nového znění VOP. Kromě toho Provozovatel zobrazí Uživateli informace o plánované změně a/nebo doplnění VOP i prostřednictvím Rozhraní. Uživatel je v takovém případě oprávněn do 14 dnů ode dne zaslání oznámení o změně a/nebo doplnění VOP elektronickou formou zaslat Provozovateli svůj nesouhlas s takto změněnými a/nebo doplněnými VOP; Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem se tak bude i nadále řídit původním zněním VOP.

2.6 Neobdrží-li Provozovatel oznámení Uživatele dle bodu 2.5 VOP ve stanovené lhůtě, dnem účinnosti změněného a/nebo doplněného znění VOP se Smlouva mezi Provozovatelem a Uživatelem řídí takto změněným a/nebo doplněným zněním VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

2.7 Právní vztahy mezi Provozovatelem a Uživatelem výslovně neupravené těmito VOP ani Smlouvou uzavřenou mezi Provozovatelem a Uživatelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími.

2.8 Účel Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že účelem Aplikace není nahrazovat či doplňovat léčebné postupy, metody, informace a/nebo konzultace podávané ze strany ošetřujícího či odborného lékaře Uživatele; předmětem Smlouvy není poskytování zdravotních či jiných odborných služeb. Uzavřením Smlouvy s Provozovatelem Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese odpovědnost za zdraví Uživatele, za které si odpovídá Uživatel sám v plném rozsahu; Uživatel je povinen, na základě svého aktuálního zdravotního stavu, sám vyhodnotit (vč. příp. konzultace se svým ošetřujícím či odborným lékařem), zda může Aplikaci bez rizika užívat.

III. Uživatelský účet

3.1 Má-li Uživatel zájem o zpřístupnění Aplikace Provozovatele, nainstaluje Aplikaci do svého mobilního zařízení a vyplní své identifikační a přístupové údaje do Registračního formuláře, zejména:

Shora uvedené údaje může Uživatel do Registračního formuláře vyplnit i prostřednictvím služeb třetích osob (např. Facebook Connect nebo Google Sign-in); v takovém případě musí Uživatel s tímto postupem vyslovit svůj souhlas a potvrdit předání vybraných údajů ve prospěch Provozovatele.

3.2 Kliknutím Uživatele na tlačítko v části „Registrovat se" je dokončena Registrace Uživatele v Aplikaci Provozovatele. Pro ověření totožnosti Uživatele zašle Provozovatel Uživateli prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při Registraci aktivační odkaz, po jehož odkliknutí dojde k aktivaci Uživatelského účtu Uživatele. Tímto okamžikem vzniká Uživatelský účet Uživatele.

3.3 Na základě Registrace Uživatele dle bodu 3.2 VOP může Uživatel přistupovat do svého Uživatelského účtu. Ve svém Uživatelském účtu vyplní Uživatel další údaje vztahující se k jeho osobě, zejména:

3.4 Při vyplňování údajů v Uživatelském účtu je Uživatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Vyplněním údajů do Uživatelského účtu Uživatel potvrzuje, že je ohledně nich oprávněn tyto údaje v rámci Uživatelského účtu uvést a užívat. Uživatel je oprávněn údaje uvedené v Uživatelském účtu doplňovat a/nebo upravovat. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Uživatel při jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Uživatelem v Uživatelském účtu jsou Provozovatelem považovány za správné, pravdivé a aktuální.

3.5 Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen Přihlašovacími údaji. Uživatel je povinen volit takové Přihlašovací údaje, aby byla zajištěna jejich bezpečnost (např. sestavit Přihlašovací údaje z kombinace velkých i malých písmen a číslic, a, naopak, nepoužívat snadno odhalitelný text obsahující např. jména, příjmení či data narození). Uživatel je povinen pravidelně Přihlašovací údaje měnit a zachovávat ohledně nich mlčenlivost. Uživatel je povinen přistupovat k užívání Aplikace pouze z mobilních zařízení s aktualizovaným zabezpečením operačního systému. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel nenese odpovědnost za porušení povinností uvedených v tomto bodu 3.5 VOP ze strany Uživatele.

3.6 Provozovatel může dle svého uvážení zrušit a/nebo dočasně pozastavit Uživateli přístup do jeho Uživatelského účtu, a to zejména v případě, kdy Uživatel neuzavřel s Provozovatelem Smlouvu dle čl. IV. VOP po dobu delší 12 měsíců, a/nebo v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti ze Smlouvy (vč. VOP) podstatným způsobem, a to:

V takovém případě nemá Uživatel nárok na vrácení uhrazeného Předplatného či jeho poměrné části.

3.7 Uživatel bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a/nebo softwarového vybavení třetích osob.

3.8 Uživatel není oprávněn zřídit více než jeden Uživatelský účet pro jednu e-mailovou adresu. Minimální věková hranice pro užití Aplikace není stanovena; je však odvislá od příslušných podmínek pro zřízení a užívání Google Account nebo Apple ID (v závislosti na operačním systému mobilního zařízení Uživatele).

3.9 Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv Uživatele kontaktovat a ověřit si údaje uvedené v Uživatelském účtu.

3.10 Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu měnit a/nebo odstranit údaje uvedené v Uživatelském účtu Uživatele. O této skutečnosti bude Uživatel bez zbytečného odkladu informován.

3.11 Jakékoliv údaje vložené Uživatelem do Uživatelského účtu jsou částí databáze pořízené Provozovatelem a stávají se součástí databáze Provozovatele, aniž by k ní Uživateli vzniklo jakékoliv právo.

IV. Smlouva

4.1 Rozhraní obsahuje varianty Předplatného, kdy tyto varianty zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost Provozovatele sjednat s Uživatelem individuální výši Předplatného.

4.2 K uzavření Smlouvy mezi Provozovatelem a Uživatelem dochází v okamžiku uhrazení příslušného Předplatného ze strany Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že okamžikem uzavření Smlouvy je touto Smlouvou vázán a je povinen plnit dle sjednaných smluvních podmínek (vč. těchto VOP). Uživatel bere na vědomí, že bez uzavření Smlouvy není Provozovatel povinen Uživateli Aplikaci zpřístupnit.

4.3 Žádost o poskytnutí plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy. V souladu s ust. § 1823 Občanského zákoníku Uživatel výslovně žádá Provozovatele, aby mu Provozovatel zpřístupnil Aplikaci ihned po uzavření Smlouvy, a tak umožnil Uživateli užívat Aplikaci již během zákonné 14-denní lhůty pro příp. odstoupení od Smlouvy. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že zpřístupněním Aplikace ihned po uzavření Smlouvy a umožněním Uživateli užívat Aplikaci Provozovatel splnil svůj závazek poskytnout plnění vyplývající ze Smlouvy. Provozovatel současně tímto Uživatele výslovně poučuje (ve smyslu ust. § 1837 písm. a) Občanského zákoníku), že Uživatel nemá právo od Smlouvy odstoupit, pokud Provozovatele požádal, aby poskytování plnění začalo již během zákonné 14-denní lhůty pro odstoupení od Smlouvy a přitom Provozovatel plnění poskytl (tj. zpřístupnil Aplikaci a umožnil Uživateli její užívání). V takovémto případě nebude k Uživateli odeslanému odstoupení od Smlouvy (z pohledu Provozovatele) přihlíženo.

4.4 Smlouva se sjednává na dobu určitou, kdy délka trvání Smlouvy je odvislá od výše sjednaného Předplatného (např. měsíc nebo rok).

4.5 Smlouvu lze měnit a/nebo doplňovat pouze na základě vzájemné dohody Provozovatele a Uživatele.

4.6 Uzavřením Smlouvy je Uživateli umožněno užívat Aplikaci v její aktuální verzi. Vytvoří-li Provozovatel vyšší verzi (tzv. upgrade) Aplikace, sdělí tuto skutečnost Uživateli prostřednictvím operačního systému mobilního zařízení Uživatele. V takovém případě je na volbě Uživatele, zda si tuto vyšší verzi (tzv. upgrade) Aplikace v rámci svého mobilního zařízení nainstaluje či nikoliv.

4.7 Umožňuje-li Aplikace vytvoření a uložení vlastních cvičebních plánů, jsou tyto vlastní cvičební plány ukládány pouze v rámci Rozhraní (nikoliv tedy v rámci mobilního zařízení Uživatele). Dojde-li k ukončení trvání Smlouvy, ztrácí Uživatel přístup k této části obsahu Aplikace, vč. video a/nebo audio nahrávek či veškerých vytvořených a/nebo uložených cvičebních plánů uvedených v Rozhraní.

4.8 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že neuhradí-li příslušné Předplatné, není uzavřena Smlouva a Uživatel má přístup pouze ke svému Uživatelskému účtu a dále k omezenému obsahu či funkcionalitám Aplikace.

4.9 Informace o aktuálním uhrazeném Předplatném jsou dostupné v rámci operačního systému mobilního zařízení Uživatele, jakož i v nastavení jeho Uživatelského účtu (Můj pokrok > Nastavení > Předplatné).

4.10 Uživatel souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy s Provozovatelem. Náklady vzniklé Uživateli při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy dle VOP (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Uživatel sám.

4.11 Uživatel je oprávněn trvání Smlouvy kdykoliv ukončit prostřednictvím nastavení v rámci operačního systému mobilního zařízení Uživatele; v takovém případě však Uživatel nemá nárok na vrácení Předplatného či jeho poměrné části.

4.12 V případě, že dojde k uzavření Smlouvy k již existujícímu Uživatelskému účtu, řídí se taková Smlouva VOP platnými ke dni uzavření této Smlouvy (vč. aktuální výše Předplatného). Dojde-li k automatické prolongaci Smlouvy (viz bod 7.4 VOP), řídí se taková Smlouva dále VOP platnými ke dni automatické prolongace Smlouvy (vč. aktuální výše Předplatného).

V. Licence

5.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerý obsah Aplikace je výhradním vlastnictvím Provozovatele, příp. je Provozovatel držitelem licence a/nebo sublicence poskytnuté třetí osobou. Uživatel tak není bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele oprávněn užívat Aplikaci jiným způsobem než způsobem výslovně uvedeným v těchto VOP.

5.2 V návaznosti na bod 5.1 VOP poskytuje Provozovatel Uživateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Aplikaci (Licenci), a to pouze pro vlastní soukromé účely.

5.3 Uživatel bere na vědomí, že udělením nevýhradní licence se nestává nositelem osobnostních a/nebo majetkových autorských práv k Aplikaci.

5.4 Licence je poskytována bez územního omezení, na dobu trvání Smlouvy a s množstevním omezením vyplývajícím z těchto VOP (viz bod 3.8 VOP). Uživatel nabývá Licenci dnem uzavření Smlouvy. Uživatel není povinen Licenci využít; tím není dotčeno ustanovení bodu 3.6 VOP. Pro účely těchto VOP je vyloučena aplikace ust. § 2000 Občanského zákoníku.

5.5 Uživatel není oprávněn poskytnout práva získaná Smlouvou (udělovat podlicence) zcela nebo zčásti třetím osobám. Uživatel není oprávněn pronajmout, poskytnout leasing, půjčit nebo jiným způsobem umožnit třetí osobě užívání Aplikace.

5.6 Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele postoupit Licenci zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu ust. § 2364 Občanského zákoníku.

5.7 Uživatel není oprávněn Aplikaci upravovat, měnit či spojit s jiným autorským dílem, či zařadit jí do díla souborného, a to ani za účelem odstranění příp. vad, či přeložit jí do jiného jazyka, než je původní jazyk Aplikace.

5.8 Licence je poskytována jako úplatná, kdy úplata za Licenci je zahrnuta již ve sjednaném Předplatném a jeho zaplacením Uživatelem bude mezi Provozovatelem a Uživatelem zcela vypořádána. Tím není dotčeno ustanovení bodu 7.5 VOP.

5.9 Uživatel není oprávněn Aplikaci registrovat formou průmyslových práv, a to pro žádné území.

5.10 Jsou-li součástí Aplikace autorská díla, která vytvořila na základě subdodavatelského vztahu s Provozovatelem třetí osoba – subdodavatel, Provozovatel poskytuje Uživateli nevýhradní sublicenci k užití těchto autorských děl, a to ve stejném množstevním, územním a časovém rozsahu, v jakém Provozovatel uděluje Licenci dle tohoto čl. V. VOP. Ustanovení čl. V. VOP se ve vztahu k sublicenci dle tohoto bodu 5.10 VOP použijí přiměřeně.

5.11 Ustanovení tohoto čl. V. VOP zahrnují užívání i příp. vyšších verzí (tzv. upgrade) Aplikace dle bodu 4.6 VOP.

VI. Doba dostupnosti

6.1 Aplikace je dostupná nepřetržitě; tím není dotčeno ustanovení bodu 3.7 VOP.

VII. Předplatné a platební podmínky

7.1 Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že za zpřístupnění Aplikace je povinen uhradit Provozovateli Předplatné, jehož výše je odvislá od toho, na jakou dobu je sjednána Smlouva (např. měsíční nebo roční Předplatné). Uživatel nese i náklady spojené s příp. bankovními poplatky. Všechny varianty Předplatného uvedené v Rozhraní jsou smluvní a jsou uvedeny s DPH.

7.2 Uživatel není povinen hradit jiné náklady či poplatky spojené se zpřístupněním Aplikace než ty, které jsou výslovně uvedené v těchto VOP.

7.3 Předplatné lze uhradit pouze prostřednictvím Platební metody (viz bod 1.5 VOP).

7.4 Automatická prolongace. Neoznámí-li Uživatel Provozovateli, že nemá o pokračování zpřístupnění Aplikace, a tedy o pokračování trvání Smlouvy zájem (např. prostřednictvím nastavení v rámci operačního systému mobilního zařízení Uživatele) nejpozději v poslední den trvání Smlouvy, dojde k automatické prolongaci trvání Smlouvy, a to za stejných smluvních podmínek. Předplatné bude Uživateli automaticky strženo ke dni automatické prolongace prostřednictvím Platební metody.

7.5 Provozovatel může dle svého uvážení umožnit Uživateli bezplatné užívání Aplikace po určitou dobu po Registraci Uživatelského účtu; tím není dotčeno ustanovení bodu 5.8 VOP. Po uplynutí této lhůty se použije bod 7.4 VOP přiměřeně.

7.5 Předplatné se považuje za zaplacené dnem připsání Předplatného v plné výši na příslušný bankovní účet Provozovatele.

VIII. Práva z vadného plnění

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Provozovatele za vady Aplikace se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ust. § 1914 a násl. Občanského zákoníku).

8.2 Provozovatel odpovídá Uživateli za to, že Aplikace je ve shodě se Smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou se Smlouvou se rozumí, že Aplikace má vlastnosti Smlouvou požadované, Provozovatelem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který Provozovatel pro její užití uvádí nebo pro který se obvykle užívá.

8.3 V případě, že Aplikace není ve shodě se Smlouvou, má Uživatel právo na to, aby jí Provozovatel bezplatně a bez zbytečného odkladu uvedl do stavu odpovídajícího Smlouvě její opravou; není-li takový postup možný, může Uživatel požadovat přiměřenou slevu z Předplatného nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Uživatel již při uzavření Smlouvy o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil. Rozpor se Smlouvou, který se projeví během 6 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, se považuje za rozpor existující již při uzavření Smlouvy, pokud to neodporuje povaze Aplikace nebo pokud se neprokáže opak.

8.4 Práva Uživatele vyplývající z odpovědnosti Provozovatele za vady Aplikace uplatňuje Uživatel u Provozovatele (viz bod 1.6 VOP).

IX. Ochrana osobních údajů

9.1 Provozovatel zpracovává a chrání osobní údaje poskytnuté Uživatelem v souladu s Nařízením EP a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Podrobná pravidla pro zpracování a ochranu osobních údajů Uživatele jsou uvedena v části „Můj pokrok > Nastavení > Ochrana osobních údajů".

X. Odstoupení od Smlouvy

10.1 Uživatel může od Smlouvy odstoupit, ujednají-li si to smluvní strany a/nebo stanoví-li tak zákon.

10.2 Uživatel bere na vědomí, že dle ust. § 1837 písm. a) Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Smlouvy o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Provozovatel sdělil Uživateli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy (viz bod 4.3 VOP).

10.3 Nejedná-li se o případ uvedený v bodu 10.2 VOP či o jiný případ, kdy nelze od Smlouvy odstoupit, má Uživatel v souladu s ust. § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Smlouvy odstoupit, a to do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy musí být Uživatelem odesláno do 14 dnů ode dne uzavření Smlouvy. V případě odstoupení od Smlouvy se Smlouva od počátku ruší.

10.4 Dle ust. § 1834 Občanského zákoníku odstoupí-li Uživatel od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a Provozovatel s plněním na základě výslovné žádosti Uživatele začal před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy (viz bod 4.3 VOP), má Provozovatel nárok na poměrnou část sjednaného Předplatného za zpřístupnění Aplikace do okamžiku odstoupení od Smlouvy. V takovém případě vrátí Provozovatel Uživateli zbývající část Předplatného bez zbytečného odkladu po doručení odstoupení od Smlouvy, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy Uživatelem, a to prostřednictvím Platební metody určené Uživatelem.

10.5 Pro odstoupení od Smlouvy může Uživatel použít dále uvedený vzorový formulář pro odstoupení; není to však povinností.

Vzorový formulář pro odstoupení (nutno vyplnit přísl. části textu):
Oznámení o odstoupení od Smlouvy

Oznamuji, že tímto odstupuji od Smlouvy ze dne ... vztahující se k Uživatelskému účtu ...

10.6 Odstoupení od Smlouvy může Uživatel předat v písemné formě osobně nebo zaslat písemně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na doručovací adresu Provozovatele nebo na e-mailovou adresu Provozovatele (viz bod 1.6 VOP) (dle volby Uživatele).

10.7 Uživatel má rovněž právo obrátit se se svou stížností (bude-li Uživatel mít za to, že došlo k porušení zákonných práv spotřebitelů ze strany Provozovatele) na kontrolní orgán (platí pro ČR):

Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
http://www.coi.cz/

a to do 1 roku ode dne prvotního uplatnění nároku u Provozovatele. V tomto směru Provozovatel odkazuje Uživatele na znění zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

XI. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto VOP jsou platné od 01.09.2020.

11.2 Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Aplikace a/nebo v důsledku užití Aplikace v rozporu s jejím určením.

11.3 Uživatel bere na vědomí, že programové vybavení a/nebo další součásti tvořící Aplikaci jsou chráněny autorským a/nebo průmyslovým právem. Uživatel se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu a/nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení a/nebo další součásti tvořící Aplikaci.

11.4 Uživatel si je vědom toho, že uzavřením Smlouvy, zpřístupněním či samotným užitím Aplikace nenabývá žádná oprávnění vyplývající z autorských práv, práv souvisejících s právem autorským a/nebo práv průmyslových, není-li výslovně sjednáno jinak.

11.5 Pokud vztah související se zpřístupněním či samotným užitím Aplikace a/nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto ustanovením nejsou dotčena kogentní ustanovení právních předpisů týkajících se ochrany práv spotřebitelů platných v jiných zemích než ČR.

11.6 Provozovatel je oprávněn k provozování Aplikace na základě živnostenského oprávnění a činnost Provozovatele nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.

11.7 Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatného ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknuta platnost ostatních ustanovení.

11.8 Smlouva, vč. VOP, je archivována u Provozovatele v elektronické podobě a není přístupná. Provozovatel vydá jedno vyhotovení Smlouvy Uživateli formou potvrzení Registrace Uživatelského účtu Uživatele elektronickou formou na e-mailovou adresu uvedenou v Uživatelském účtu.

11.9 Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.